محمد علی فلاح، دوران پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۷۶ تا ۸۳ ، تخصص ارولوژی از دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان لبافی نژاد سال ۸۷ تا ۹۲ فوق تخصص پیوند کلیه از دانشگاه تهران ۹۴ تا ۹۵ می باشند.