احتباس و انسداد مجرای ادراری

احتباس و انسداد مجرای ادراری

انسداد مجرای ادرار به معنی مسدود شدن مسیر عادی عبور ادرار است که شامل کلیه‌ها، حالب ها، مثانه و مجرای ادرار می‌شود. ممکن است این گرفتگی کلی یا جزئی باشد، یک طرف یا هر دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد و یا به سرعت (به شکل حاد) یا به آرامی (مزمن) ایجاد شود. انسداد ادراری باعث آسیب‌دیدگی کلیه، ایجاد سنگ کلیه و عفونت می‌شود.